ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านไผ่โทนตั้งเมื่อวันที่  20   พฤษภาคม   2501  มีเนื้อที่  10  ไร่  1  งาน  50  ตารางวา  โดยนายพร สุนทราณู นายอำเภอเมืองเลย โดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปีแรกจัดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีนักเรียน  25  คน  มีนายธาดา   เสาวดี  เป็นครูใหญ่  มีอาคารเรียนแบบชั่วคราว

ปี 2504 ได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวรขึ้น  โดยนายธาดา  เสาวดี  สละเงินส่วนตัว  1,000. บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ผู้ปกครองนักเรียนหาไม้สมทบ คิดเป็นเงิน  1,200.  บาท  (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ยกโครงร่างแบบ  ป. 1  (พิเศษ)ไว้

ปี 2508 ได้รับงบประมาณ  13,000.  บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดำเนินการสร้าง

ต่อจนเสร็จแต่ยังไม่มีเพดาน

ปี 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  ป. 1  ซ.  4  ห้องเรียน

ปี 2528 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช. 202/2526 งบประมาณ  180,000.  บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2532 นายชวลิตร  โฉมนคร  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

ปี 2533 รื้ออาคารเรียนแบบ ป. 1 (พิเศษ)  เพราะชำรุด  โดยการขายทอดตลาดและได้เปิด ขยายชั้นเด็กเล็ก  1  ห้องเรียน

ปี 2535 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง  งบประมาณ  50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2536 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ. 33  จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ            

37,050 บาท  (สามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณ ปี  2533

ปี 2537 ได้รับเงินบริจาคสร้างโรงอาหารจากนางสาวประภัสสร  เวียงจันทร์  ซื้อวัสดุ ชาวบ้านใช้แรงงาน ในวงเงิน 64,365.  บาท  (หกหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ปี 2538 คุณแม่ประยูร  พรหมสุทธิ  ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29 แบบพิเศษ  6 ห้องเรียนมีบันไดขึ้นลง 2 ด้าน  ต่อเติมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง 2 ห้อง ส้วมในอาคาร 2 ที่นั่ง  ส้วม  1  หลัง  8  ที่นั่ง  สนามบาสเก็ตบอล  เสาธงชาติเหล็ก  1  ชุด  สนามเด็กเล่น  และได้รับงบประมาณจากสภาตำบลกกดู่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่  ยาว  20  เมตร

 ปี 2540 ได้รับเงินกองทุนจากคุณแม่ประยูร  พรหมสุทธิและคณะ  จำนวน  300,000. บาท

(สามแสนบาทถ้วน)  และสปช.  อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

ปี 2541 สปช. อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา จากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2550  นายพิษณุ    อุตสาหะ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2550  ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนเป็นพื้นปูกระเบื้อง  จำนวน 4 ห้อง  และปรับปรุงป้ายโรงเรียน

(ปากทางเข้า )  โดยได้ใช้งบประมาณจากเงินผ้าป่า  จำนวนเงิน 36,060 บาท และ จากกองทุนสุขสิรี นัฐพรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  เป็นจำนวนเงิน  23,600   บาท

           ปี 2551 ได้ปรับปรุงโรงอาหาร  ได้งบบริจาคจากห้างร้านต่างๆ   เป็นจำนวนเงิน   100,050 บาท                

1  หลัง  ส้วม  2  หลัง  12  ที่นั่ง  โรงอาหาร  1  หลัง

           ปี 2551 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลงบประมาณ 100,000.- บาท และได้ทำการปรับปรุงโรงอาหาร โดยได้รับงบสนับสนุนจาก   บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เป็นจำนวน  100,050 บาท

ปี 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำพร้อมอาคาร ด้วยงบประมาณ จำนวนเงิน 1,900,000.- บาท

          ปี 2552 ได้รับอนุมัติจากการขอใช้เงิน เหลือจ่ายจากการปรับปรุงไฟฟ้าในโรงเรียนด้วยงบประมาณ    212,000.- บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการ 3 โครงการดั้งนี้ คือ

1. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/พิเศษ และอาคารเรียน ป 1 ช.ด้วยงบประมาณ  100,000.- บาท

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ด้วยงบประมาณ  32,000.- บาท

3. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยงบประมาณ 80,000.- บาท 

-          ได้รับงบประมาณจากทางมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) ให้เงินทุนสนับสนุนโครงปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนสำหรับทุกคน เป็นจำนวน  50,000  บาท

-          ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูจัดทำสนามเด็กเล่นและที่แปรงฟันให้นักเรียน เป็นจำนวน   20,000  บาท

ปี 2562  นายณฐกร  ผิวพันธมิตร  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไผ่โทน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดสอน 2

ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายณฐกร  ผิวพันธมิตร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่โทน


1.

นายธาดา  เสาวดี

20 พฤษภาคม 2501

-

10 พฤศจิกายน 2509

2.

นายเขียน  จันทร์พานิช

20 พฤศจิกายน 2509

-

15 พฤษภาคม 2515

3.

นายหวัน  ศรีมงคล

16 พฤษภาคม 2515

-

1 ตุลาคม 2525

4.

นายบัณฑิต  ทิพนนท์

17 พฤศจิกายน 2525

-

19 เมษายน 2529

5.

นายประเสริฐ  ทาสาลี

20 เมษายน 2529

-

6 สิงหาคม 2529

6.

นายอุดมศิลป์  วงษ์วชิรโชติ

15 สิงหาคม 2529

-

8 สิงหาคม 2532

7.

นายชวลิตร  โฉมนคร

10 สิงหาคม 2532

-

12 ตุลาคม 2550

8.

นายพิษณุ  อุตสาหะ

16 ตุลาคม 2550

-

30 กันยายน 2561

9.

นายณฐกร  ผิวพันธมิตร

1 มีนาคม 2562

-

ปัจจุบัน

 

ĉ
โรงเรียนบ้านไผ่โทน อำเภอเมืองเลย,
30 ก.ค. 2562 19:40
Comments