รายงาน OIT ปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้างO1

O2. ข้อมูลผู้บริหารO2

O3. อำนาจหน้าที่O3

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานO4

O5 ข้อมูลการติดต่อO5

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องO6


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์O7


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&AO8

O9. Social NetworkO9


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2565O10

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565รอบ 6 เดือนO11

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565O12


การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการO14

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการO15

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการO16

O17. E–ServiceO17


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565O18

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนO19

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565O20


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565O21

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565O22

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565O23

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565O24


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565O25

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565O26

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565O27

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565O28


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตO29

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตO30

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565O31

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นO32

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565O33


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารO34

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565O35


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565O36

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565O37


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2565O38


แผนป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565O39

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2565O40

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565O41


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO42

O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานO43