รายงาน OIT ปี 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

O1. โครงสร้างO1 

O2. ข้อมูลผู้บริหารO2 

O3. อำนาจหน้าที่O3 

O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานO4 

O5  ข้อมูลการติดต่อO5 

O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องO6 


การประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์O7 


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8. Q&AO8 

O9. Social NetworkO9 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน

O10. แผนดำเนินงานประจำปี 2565O10 

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565รอบ 6 เดือนO11 

O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564O12 


การปฏิบัติงาน

O13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13 


การให้บริการ

O14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการO14 

O15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการO15 

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการO16 

O17. E–ServiceO17 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565O18 

O19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนO19 

O20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565O20 


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2565O21 

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565O22 

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565O23 

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565O24 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565O25 

O26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565O26 

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565O27 

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565O28  


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตO29 

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตO30 

O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565O31 

O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นO32 

O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2565O33 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารO34 

O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2565O35  


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565O36 

O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565O37 


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2565O38 


แผนป้องกันการทุจริต

O39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565O39 

O40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนประจำปี 2565O40 

O41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565O41 


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO42 

O43. การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานO43 


ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนบ้านไผ่โทน

กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราราชธิดา

การจัดกิจกรรมส่งความสุข วันคริสมาสต์และสวัสดีปีใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพกกดู่-นาแขม 

ประจำปีการศึกษา 2565

การนิเทศติดตามโดย ท่านศน. กรรณิการ์ ธนะสูตร และท่านศน.ฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สพป.เลย เขต 1

             การนิเทศติดตาม โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศกลุ่มโรงเรียนคุณภาพกกดู่-นาแขม และคณะ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการประเมิน RT Qick Policy รวมถึงให้กำลังใจและคำชี้แนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนสอนในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2565

ห้องเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทน

ชั้นอนุบาล 3

นางสาวญาณิศา จันทะสี 

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล  

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล  

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายเทียนชัย นิลโขง

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวฐิติพร คำภาตัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ติดต่อ/สอบถาม

สถานที่ตั้งโรงเรียน