รายงาน OIT ปี 2566

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน


การให้บริการ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


*นโยบาย  No Gift Policy*


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


ประกาศ

รายงานผลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT - NT - O-net ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนบ้านไผ่โทน

การวัดการประเมินความสามารถในการอ่านการเขียน ประจำภาคเรียนที่ 1 กรกฎาคม 2566

การทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารพระสงฆ์ 7 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนชาวบ้านกอไผ่โทน

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

การรับบริการทันตกรรมจากโรงพยาบาลเลย เพื่อสุขภาพฟันที่ดีของเด็ก ๆ

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มคุณภาพกกดู่-นาแขม 

ประจำปีการศึกษา 2565

การนิเทศติดตามโดย ท่านศน. กรรณิการ์ ธนะสูตร และท่านศน.ฐิติชญาณ์ วงศ์ทั้งน้อย กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สพป.เลย เขต 1

             การนิเทศติดตาม โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศกลุ่มโรงเรียนคุณภาพกกดู่-นาแขม และคณะ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อติดตามผลการประเมิน RT Qick Policy รวมถึงให้กำลังใจและคำชี้แนะในการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนสอนในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

ห้องเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทน

ชั้นอนุบาล 3

นางสาวญาณิศา จันทะสี 

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล  

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางศิริญญาพัทร ปัญญาใสธนกุล  

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพิมพ์ลักษณา จำปาวัตร์

ครูประจำชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายเทียนชัย นิลโขง

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวฐิติพร คำภาตัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ติดต่อ/สอบถาม

สถานที่ตั้งโรงเรียน

กิจกรรมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566