ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนพอสังเขป

โรงเรียนบ้านไผ่โทนตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2501 มีเนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา โดยนายพร สุนทราณู นายอำเภอเมืองเลย โดยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีแรกจัดสอนเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียน 25 คน มีนายธาดา เสาวดี เป็นครูใหญ่ มีอาคารเรียนแบบชั่วคราว

ปี 2504 ได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวรขึ้น โดยนายธาดา เสาวดี สละเงินส่วนตัว 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผู้ปกครองนักเรียนหาไม้สมทบ คิดเป็นเงิน 1,200. บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
ยกโครงร่างแบบ ป. 1 (พิเศษ) ไว้

ปี 2508 ได้รับงบประมาณ 13,000. บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ดำเนินการสร้าง

ต่อจนเสร็จแต่ยังไม่มีเพดาน

ปี 2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ซ. 4 ห้องเรียน

ปี 2528 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/2526 งบประมาณ
180,000. บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2532 นายชวลิตร โฉมนคร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี 2533 รื้ออาคารเรียนแบบ ป. 1 (พิเศษ) เพราะชำรุด โดยการขายทอดตลาดและได้เปิด ขยายชั้นเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน

ปี 2535 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปี 2536 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ

37,050 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นงบประมาณ ปี 2533

ปี 2537 ได้รับเงินบริจาคสร้างโรงอาหารจากนางสาวประภัสสร เวียงจันทร์ ซื้อวัสดุ ชาวบ้านใช้แรงงาน ในวงเงิน 64,365. บาท (หกหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ปี 2538 คุณแม่ประยูร พรหมสุทธิ ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29
แบบพิเศษ 6 ห้องเรียนมีบันไดขึ้นลง 2 ด้าน ต่อเติมห้องอเนกประสงค์ชั้นล่าง 2 ห้อง ส้วมในอาคาร 2 ที่นั่ง
ส้วม 1 หลัง 8 ที่นั่ง สนามบาสเก็ตบอล เสาธงชาติเหล็ก 1 ชุด สนามเด็กเล่น และได้รับงบประมาณ
จากสภาตำบลกกดู่สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ยาว 20 เมตร

ปี 2540 ได้รับเงินกองทุนจากคุณแม่ประยูร พรหมสุทธิและคณะ จำนวน 300,000. บาท

(สามแสนบาทถ้วน) และสปช. อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาจากครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

ปี 2541 สปช. อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษา จากอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2550 นายพิษณุ อุตสาหะ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี 2550 ได้ปรับปรุงพื้นห้องเรียนเป็นพื้นปูกระเบื้อง จำนวน 4 ห้อง และปรับปรุงป้ายโรงเรียน

(ปากทางเข้า ) โดยได้ใช้งบประมาณจากเงินผ้าป่า จำนวนเงิน 36,060 บาท และ จากกองทุนสุขสิรี นัฐพรได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นจำนวนเงิน 23,600 บาท

ปี 2551 ได้ปรับปรุงโรงอาหาร ได้งบบริจาคจากห้างร้านต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 100,050 บาท

1 หลัง ส้วม 2 หลัง 12 ที่นั่ง โรงอาหาร 1 หลัง

ปี 2551 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลกกดู่ ในการขุดเจาะบ่อบาดาลงบประมาณ 100,000.- บาท และได้ทำการปรับปรุงโรงอาหาร โดยได้รับงบสนับสนุนจาก บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ เป็นจำนวน 100,050 บาท

ปี 2552 ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำพร้อมอาคาร ด้วยงบประมาณ จำนวนเงิน 1,900,000 บาท

ปี 2552 ได้รับอนุมัติจากการขอใช้เงิน เหลือจ่ายจากการปรับปรุงไฟฟ้าในโรงเรียนด้วยงบประมาณ 212,000 บาท ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการ 3 โครงการดั้งนี้ คือ

1. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียน สปช.105/พิเศษ และอาคารเรียน ป 1 ช.ด้วยงบประมาณ
100,000 บาท

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร ด้วยงบประมาณ
32,000าท

3. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ด้วยงบประมาณ 80,000 บาท

ได้รับงบประมาณจากทางมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเชีย (ประเทศไทย) ให้เงินทุนสนับสนุนโครงปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนสำหรับทุกคน เป็นจำนวน 50,000 บาท

ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูจัดทำสนามเด็กเล่นและที่แปรงฟันให้นักเรียน เป็นจำนวน 20,000 บาท

ปี 2562 นายณฐกร ผิวพันธมิตร ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านไผ่โทน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดสอน 2

ระดับ คือ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายณฐกร ผิวพันธมิตร


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่โทน