ข้อมูลพื้นฐาน รร

ทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเมืองเลย

วิสัยทัศน์โรงเรียนเมืองเลย

“โรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งมั่นสู่สากล”

ปรัชญา “ ความรู้ควบคู่คุณธรรม ”

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่สากล

2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ส่งเสริมความรู้ความสามารถตามศักยภาพของนักเรียนอย่างทั่วถึง

4. พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

5. ปฏิบัติงานตามนโยบาย และระเบียบของทางราชการ ยึดหลักธรรมาภิบาลโดยความมีส่วนร่วมของชุมชน

6. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่สากล

2. นักเรียนทุกคนมี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของตน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ

5. โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล โดยความมีส่วนร่วมของชุมชน

6. โรงเรียนเมืองเลยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้มีระบบการจัดการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ของโรงเรียน

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดความเสี่ยงจากการออกกลางคันโดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

6. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา : เป็นเลิศด้าน ICT

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเมืองเลย

โรงเรียนเมืองเลยได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจำนวน 4 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น

2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

2. ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย

3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

4. สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น