ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทะเบียนนักเรียน พ.ศ.2535 โรงเรียนบ้านไผ่โทน.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2548 โรงเรียนบ้านไผ่โทน.pdf