การรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

คุณสมบัติทั่วไป

1. หลังจากโรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียน นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนจะต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

2. การติดต่อรับใบสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด ณ ห้องพักครู ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (ในวันและเวลาราชการ)

3. สามารถยื่นใบสมัคร ในวันที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ ห้องพักครู ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่โทน

4. ผู้ปกครองต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบทุกรายการและนำมายื่น

พร้อมแนบหลักฐาน ในวันรับสมัคร ณ ห้องพักครู ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนบ้านไผ่โทน

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ติดที่ใบสมัคร 2 ชุด)

2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมฉบับจริง)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 2 ชุด (พร้อมบัตรจริง)

6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน บิดาและมารดา ( ถ้ามี ) จำนวน 2 ชุด

7. สำเนาการตรวจหมู่เลือดของนักเรียน จำนวน 2 ชุด

8. สำเนาบันทึกการได้รับวัคซีน จำนวน 2 ชุด

* ให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง เอกสารสำเนาทุกฉบับ

* ถ้าขาดเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนจะไม่พิจารณารับสมัคร

การคัดเลือก

การคัดเลือกนักเรียนจะคัดเลือกนักเรียนในเขตชุมชน นอกเขตชุมชนหรือนอกพื้นที่เขตชุมชน