นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านไผ่โทน

“ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ควบคู่คุณธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ชุมชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

โรงเรียนบ้านไผ่โทน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2545พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546ได้กำหนดภารกิจหลักของสถานศึกษาไว้ดังน

 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

          2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ตนเองได้เต็มศักยภาพ

          3.  จัดโครงการเฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

          4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร

          5.  จัดกิจกรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

          6.  พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ  จนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

          7.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ไทยและค่านิยมไทย 12   ประการบวก 1 (รักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ )

          8.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่น  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

          9. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม  เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา