รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565

รายงานการดำเนินงาน O38.pdf
O38 คะแนน ITA65 (3).pdf