สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปการจัดซื้อ มกราคม66.pdf
สรุปแผนจัดซื้อ เมษายน66.pdf
แบบ สขร. 1 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อ ก.พ.-มิ.ย..pdf