หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ที่_ศธ_0206.4_ว_18_ลว_10_ก.ค._2566.pdf
ว 19-2566 คัดเลือกรองผอ.สถานศึกษาและผอ.สถานศึกษา.pdf
ที่_ศธ_0206.4_1329_ลว_10_ก.ค._2566.pdf
แนวการพิจารณาโทษข้าราชการครู.pdf
ว 16-2566 หลักฐานฯ สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน.pdf
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf