รายงาน OIT ปี 2566

ตัตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน


การประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน


การดำเนินงาน


การปฏิบัติงาน


การให้บริการ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


*นโยบาย  No Gift Policy*


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส


มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน